Odbiorcze oraz okresowe pomiary sieci elektrycznych, maszyn i urządzeń

Wykonywanie pomiarów elektrycznych jest bardzo ważne nie tylko pod względem bezpieczeństwa użytkownika, ale również z uwagi na wymogi prawne. Przede wszystkim mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości działania instalacji czy urządzeń, gdyż w trakcie eksploatacji mogą one ulec uszkodzeniom.

Wykonujemy pomiary zarówno odbiorcze jak i okresowe. Te pierwsze dotyczą nowo zainstalowanych lub zmodernizowanych urządzeń i instalacji oraz stanowią podstawę do odbioru końcowego. Z kolei pomiary okresowe wykonywane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz normami, które stanowią o ich częstotliwości. Sprawdzają prawidłowość działania instalacji i urządzeń elektrycznych co skutkuje przedłużeniem ich bezpiecznej eksploatacji o kolejne okresy pomiarowe.

Wadliwie wykonana lub źle działająca instalacja może być bezpośrednią przyczyną zagrożenia życia ludzkiego.

Zakres usług:

 • pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • pomiary ciągłości przewodów oraz połączeń wyrównawczych
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary rezystancji uziemienia
 • pomiary rezystancji uziemień odgromowych
 • pomiary skuteczności urządzeń ochronnych
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
 • pomiary elektronarzędzi
 • sprawdzanie ochrony przez separację elektryczną
 • pomiary prądów błądzących
 • próby funkcjonalne instalacji
 • pomiary silników indukcyjnych

Pomiary oświetlenia elektrycznego (ogólnego i na stanowiskach pracy)

Oświetlenie jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących środowisko pracy i jest zaliczane do czynników uciążliwych. Powinno być tak dobrane, aby pracownik mógł wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu komfortu widzenia.

Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy może doprowadzić do dolegliwości narządu wzroku, nadmiernego przemęczenia oraz złego samopoczucia, co w konsekwencji może się wiązać z pogłębieniem wad wzroku i spadkiem wydajności pracy.

W związku z tym, iż czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia zgodnego z polskimi normami, o czym stanowią również przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polskie przepisy stanowią, że w zakresie terminów przeglądów instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi i w związku z tym są traktowane szczególnie, co wiąże się z tym, że podlegają przeglądom nie rzadziej niż co rok.

Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Z kolei normą regulującą warunki oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”.


Pomiary instalacji odgromowych

Instalacje odgromowe służą ochronie przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ich montażu istnieje w budynkach użyteczności publicznej, natomiast w budynkach jednorodzinnych nie jest wymagany. Decyzja należy do inwestora, jednakże przy jej podejmowaniu warto wziąć pod uwagę bezpieczeństwo swojego mienia, zdrowia, a niekiedy nawet życia własnego i współdomowników.

W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach lub systemach również należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego.

Aby ocenić stan techniczny, parametry eksploatacyjne, sprawność energetyczną oraz jakość regulacji urządzeń i instalacji, należy dokonywać badań okresowych instalacji odgromowej. O ich częstotliwości stanowią odpowiednie przepisy prawa i normy.

Wykonujemy:

 • pomiary rezystancji uziomu
 • sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego
 • sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów
 • sprawdzenie urządzenia piorunochronnego, a w tym sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania

Masz pytania dotyczące naszej oferty?